زندگی بافتن يك قالي است

زندگی بافتن يك قالي است
                                نه همان نقش و نگاري كه خودت ميخواهي
نقشه از قبل مشخص شده است!
تو در اين بين فقط مي بافي

                                نقشه را خوب ببين!!!
نكند آخر كار، قالي بافته ات را نخرند ...
عکس خوانده نمی شود